Dbamy o przysz?o?? sportu dla wszystkich sportowców*

W ramach inicjatywy Move to Zero Nike chce ca?kowicie wyeliminowa? emisj? dwutlenku w?gla i wytwarzanie odpadów, aby zabezpieczy? przysz?o?? sportu. Celem naszej firmy jest s?u?y? sportowcom na ca?ym ?wiecie, co chcemy osi?gn?? równie? przez wspieranie ochrony ?rodowiska. W tym wy?cigu nie ma mety.

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

?

W obliczu wspó?czesnych wyzwań – takich jak nierówno?ci spo?eczne, zmiany klimatyczne czy pe?ne wykorzystanie potencja?u nowego pokolenia – musimy postawi? na najbardziej ?mia?e pomys?y.

Mark Parker
dyrektor wykonawczy Nike

Dzia?ania na rzecz zrównowa?onego rozwoju

Nowe opakowanie wysy?kowe

To opakowanie jest inne ni? wszystkie. Zosta?o zaprojektowane z my?l? o ograniczeniu emisji dwutlenku w?gla o po?ow? i wyprodukowane z materia?u z certyfikatem FSC, co oznacza, ?e karton pochodzi z recyklingu, a drewno z odpowiednio zarz?dzanych lasów.

Nowe opakowanie wysy?kowe

To opakowanie jest inne ni? wszystkie. Zosta?o zaprojektowane z my?l? o ograniczeniu emisji dwutlenku w?gla o po?ow? i wyprodukowane z materia?u z certyfikatem FSC, co oznacza, ?e karton pochodzi z recyklingu, a drewno z odpowiednio zarz?dzanych lasów. Dowiedz si? wi?cej o naszych wysi?kach na rzecz ochrony ?rodowiska i wybieraj nasze rozwi?zania.

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

Europejskie centrum logistyczne

Co roku dostarczamy tak wiele zamówień na ca?ym ?wiecie, ?e wybór przez nas ekologicznych rozwi?zań wywiera realny wp?yw na ?rodowisko. Nasze najnowsze centrum dystrybucji, The Court, jest zasilane odnawialnymi ?ród?ami energii i przetwarza 95% swoich odpadów. Energi? pobieramy na miejscu i z pobliskich obszarów, wykorzystuj?c 5 ró?nych ?róde? energii: wiatrow?, s?oneczn?, geotermaln?, biomasy i wodn?. Dzia?ania te s? zgodne z nasz? wizj? przysz?o?ci, woln? od nadmiaru odpadów i dwutlenku w?gla. Zobowi?zali?my si? te? nie wysy?a? naszych produktów drog? morsk? przecinaj?c? teren delikatnego ekosystemu Arktyki.

Materia?y przyjazne ?rodowisku

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

Nike Flyleather

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

Poliester z recyklingu

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

Bawe?na przyjazna ?rodowisku

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

Mieszanki materia?ów przyjazne ?rodowisku

Klimat i sport

Bez planety nie b?dzie sportu. Po??czyli?my si?y z do?wiadczonymi badaczami z organizacji Climate Impact Lab, by pokaza? zwi?zki mi?dzy stabilnym klimatem a maksymalnymi wynikami i stworzy? wizj? przysz?o?ci naszego wspólnego boiska: Ziemi. Dzia?aj?c z determinacj? i wytrwa?o?ci? – jak przysta?o na prawdziwych sportowców – mo?emy wykorzysta? pot?g? sportu, by pomóc zmobilizowa? ?wiat do dbania o ?rodowisko.

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

Zasadzimy milion drzew

Nowe oblicze innowacji

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

Recykling butów

Nie mo?emy marnowa? odpadów. Oddaj stare sneakersy do recyklingu, a my zrobimy z nich materia? Nike Grind, który pos?u?y do produkcji produktów wyczynowych lub wykonania nawierzchni sportowych.

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero

Kszta?towanie przysz?o?ci designu

Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? zasobów musimy ponownie zastanowi? si? nad tym, jak ?yjemy. Chcemy d??y? do ?wiata bez odpadów, w którym materia?y b?dzie mo?na wykorzystywa? ponownie w jak najbardziej efektywny sposób, dlatego przygotowali?my przewodnik po projektowaniu cyrkularnym.

Ochrona ?rodowiska przez Nike – Move to Zero
色天使久久综合网天天