Nike ZoomX

Wyj?tkowo dynamiczna pianka

Lekka piankowa amortyzacja Nike ZoomX korzysta z rewolucyjnej technologii, która zapewnia najwi?kszy mo?liwy zwrot energii, przekszta?caj?c si?? nacisku stopy w energi? do wykonania nast?pnego kroku.

Co to jest Nike ZoomX?

Pianka Nike ZoomX jest l?ejsza oraz bardziej mi?kka i dynamiczna ni? jakakolwiek inna pianka Nike. Powsta?a z my?l? o zapewnieniu wyj?tkowej pr?dko?ci dzi?ki zwi?kszeniu zwrotu energii. Technologia ZoomX by?a pierwotnie u?ywana w przemy?le kosmicznym, a modele Nike Zoom Vaporfly Elite i Nike Zoom Vaporfly 4% by?y pierwszym obuwiem, w którym j? zastosowano.

Lekko?? i komfort

Nike ZoomX to nasza najl?ejsza pianka, która zwi?ksza amortyzacj?, nie powoduj?c dodatkowego obci??enia.

Najwi?kszy zwrot energii

Podeszwa ?rodkowa z pianki Nike ZoomX zapewnia 85% zwrotu energii – wi?cej ni? jakakolwiek inna pianka Nike. Dzi?ki temu daje energi?, która pcha Ci? do przodu.

Historia pianki Nike ZoomX

Kiedy ustanawiali?my wyzwanie ukończenia maratonu w czasie poni?ej dwóch godzin, wiedzieli?my, ?e potrzebujemy niezwykle lekkiego materia?u, który zapewnia maksymalny zwrot energii. Tworz?c piank? Nike ZoomX, która ma obie te cechy, wzi?li?my pod uwag? wskazówki od najlepszych biegaczy i niezliczone godziny analizy biomechanicznej. Po raz pierwszy zastosowali?my t? piank? w butach Nike Zoom VaporFly 4%. To w tym modelu z?oty medalista olimpijski w biegu maratońskim z 2016 r., Eliud Kipchoge, wzi?? udzia? w wyzwaniu Breaking2, podczas którego przebieg? maraton w czasie 2:00:25.

Tu? po tym historycznym wydarzeniu Kipchoge powiedzia? nam, ?e chcia?by mie? piank? Nike ZoomX w swoich butach treningowych. ?Je?li chcesz wygra? zawody, musisz pracowa? na to ka?dego dnia podczas treningu. Gdy trenuj?, chc? czu? t? sam? energi?, która wyzwala si? we mnie w dniu zawodów dzi?ki butom VaporFly. Daj? z siebie wszystko na treningu, bo wiem, jak op?aci mi si? ten wysi?ek”.

Nike Zoom Pegasus Turbo – nasze kolejne buty wyposa?one w rewolucyjn? piank? Nike ZoomX.

Nike Zoom Pegasus Turbo

Pegasus Turbo – najbardziej niezawodne buty wszech czasów – w wersji z rewolucyjn? technologi? Nike ZoomX.

色天使久久综合网天天