Dostawa mo?e potrwa? d?u?ej ni? zazwyczaj.

Poznaj szacowany czas dostawy przy finalizacji zakupów.

Dzi?ki po??czeniu niezwyk?ej dynamiki i mi?kko?ci pianka Nike React stanowi prawdziw? rewolucj?. Obecnie korzystamy z niej, aby zrealizowa? nasz najnowszy cel: chcemy zmniejszy? liczb? kontuzji zwi?zanych z bieganiem. Model Nike React Infinity Run to pierwszy krok w tym kierunku. Ma 24% wi?cej pianki ni? model Nike Epic React Flyknit 2, szersz? podstaw?, które zwi?ksza stabilno??, i charakterystyczny zaokr?glony kszta?t odpowiadaj?cy za uczucie p?ynno?ci podczas stawiania kroków. Czytaj dalej, aby dowiedzie? si?, co sprawia, ?e pianka React jest tak wyj?tkowa.

Nike React Infinity Run

Nike React Infinity Run

Nike React Infinity Run

Nike React Infinity Run

Niespotykana wszechstronno??

Gdy w czerwcu 2017 roku zaprezentowali?my pierwszy but z piank? Nike React, wiedzieli?my, ?e mamy do czynienia z prze?omem. Nikt w Nike nie móg? jednak przewidzie?, jak wszechstronna oka?e si? pianka React. Mo?na j? teraz znale?? w butach do koszykówki, biegania, golfa oraz treningu na si?owni. Znajduje si? tak?e w naszych najbardziej stylowych sportowych butach do noszenia na co dzień, co znacznie zwi?ksza ich wygod?.

Nasza najdoskonalsza pianka

Dynamika. Trwa?o??. Mi?kko??. Lekko??. ?Patrz?c na to z szerszej perspektywy, innowacje w zakresie amortyzacji by?y w stanie zapewni? znaczn? popraw? w jednym, maksymalnie w dwóch z tych aspektów” – mówi Ernest Kim, dyrektor Nike ds. obuwia do biegania. ?Dzi?ki Nike React mogli?my natomiast znacznie udoskonali? ka?dy z tych aspektów: ochron? przed wstrz?sami, zwrot energii, lekko?? i trwa?o??. Dlatego nazywamy j? nasz? najdoskonalsz? piank? w historii”.

Prawdziwa trwa?o??

Ciekawostka na temat pianki – rzadko zdarza si?, ?e amortyzacja jest zarówno trwa?a, jak i mi?kka. Zwykle charakteryzuje si? ona tylko jednym z tych aspektów, poniewa? do pewnego stopnia te cechy si? wykluczaj?. Technologia Nike React jest jednak inna. Zachowuje trwa?o?? i mi?kko?? nawet po testach maszynowych, które odwzorowuj? d?ugotrwa?e korzystanie.

Lekko?? i mi?kko??

Uda?o si? nam sprawi?, ?e pianka jest lekka, bez zwi?kszania jej wagi. Aby uzyska? ten niesamowity efekt, po??czyli?my polimery – termoplastyczny elastomer poliestrowy (TPE) oraz kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA).

Dowiedz si? wi?cej o pracach nad modelem Nike React Infinity Run

Aby sprawdzi?, czy ten model pozwala efektywniej zmniejsza? liczb? kontuzji w porównaniu z butami typu motion control, przeprowadzili?my badania w British Columbia Sports Medicine Research Foundation. Biegacze uczestniczyli w 12-tygodniowym programie treningowym, który kończy? si? przebiegni?ciem pó?maratonu. Mamy przekonanie, ?e jeste?my na dobrej drodze – testy* pokaza?y, ?e model Nike React Infinity Run zmniejsza ryzyko odniesienia kontuzji o 52% w porównaniu z modelem Nike Structure 22, naszym najlepszym butem typu motion control.

* Model Nike React Infinity Run zmniejsza ryzyko odniesienia kontuzji o 52% w porównaniu z modelem Nike Air Zoom Structure 22. W badaniu b?d?cym 12-tygodniowym programem treningowym wzi??o udzia? 226 m??czyzn i kobiet (kontuzja = konieczno?? opuszczenia trzech lub wi?cej biegów z rz?du z powodu bólu zwi?zanego z bieganiem). Badanie pokaza?o, ?e 30,3% osób biegaj?cych w modelu Nike Air Zoom Structure 22 odnios?o kontuzj?, natomiast z osób biegaj?cych w modelu Nike React Infinity Run – tylko 14,5%.

色天使久久综合网天天