Z JAKICH OPCJI P?ATNO?CI MOG? KORZYSTA? NA NIKE.COM?

Chcemy, by zakup ulubionych butów i ubrań Nike przez internet by? szybki i ?atwy, dlatego akceptujemy opcje p?atno?ci wymienione poni?ej:

  • Visa, MasterCard, American Express, Visa Electron
  • PayPal
  • Sofort
  • P?atno?? gotówk? przy odbiorze
  • Karta upominkowa Nike

Aby móc kupowa? ?atwo i szybko, cz?onkowie Nike mog? zapisa? na swoim profilu dane kilku kart kredytowych lub upominkowych. Je?li nie nale?ysz jeszcze do klubu, do??cz do nas ju? dzi?.

Najcz??ciej zadawane pytania

Kiedy zostanie pobrana p?atno?? za moje zamówienie?
P?atno?? zostanie pobrana po wys?aniu zamówienia. Je?li w ramach zamówienia jest kilka wysy?ek, op?ata za ka?dy produkt zostanie pobrana po nadaniu ka?dego z nich. Informujemy, ?e po z?o?eniu zamówienia dokonamy wst?pnej autoryzacji na kwot? równ? warto?ci ca?ego zamówienia. ?rodki zablokujemy czasowo, a po kilku dniach blokada zostanie automatycznie cofni?ta.

Czy mog? rozdzieli? p?atno?? na kilka ró?nych kart?
Nie, dokonuj?c p?atno?ci za jedno zamówienie, mo?esz u?y? tylko jednej karty kredytowej/debetowej, ale mo?esz po??czy? kart? kredytow?/debetow? i kart? upominkow?.

Czy mog? zap?aci? przy u?yciu wi?cej ni? jednej karty upominkowej?
Tak, w ramach jednego zamówienia mo?na wykorzysta? maksymalnie 9 kart upominkowych.

What Payment Options Can I Use on Nike.com? | Nike Help

Czy ta odpowied? by?a pomocna?
色天使久久综合网天天