GDZIE ZNAJD? WI?CEJ INFORMACJI O NIKE, INC.?

Firma Nike za pomoc? swoich nowatorskich rozwi?zań od zawsze stara si? kreowa? lepsz? przysz?o?? dla wszystkich. Chcemy inspirowa? sportowców, aby osi?gali pe?ni? swoich mo?liwo?ci. Wi?cej informacji na temat dzia?alno?ci firmy Nike znajdziesz w ?ród?ach podanych poni?ej.

Where Can I Learn More About Nike, Inc.? | Nike Help

Cz?sto zadawane pytania

Interesuj? Ci? naj?wie?sze wiadomo?ci o Nike, Inc.?
B?d? na bie??co z informacjami o premierach produktów Nike, wspó?pracy ze sportowcami, sprawach firmowych i nie tylko dzi?ki stronie news.nike.com.

W jaki sposób firma Nike dba o zrównowa?ony rozwój?
Naszym celem jest stworzenie lepszej przysz?o?ci dla sportowców i spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie dzi?ki zrównowa?onym innowacjom.

Jak mog? zg?osi? swój pomys? do Nike?
Masz pomys? lub wynalazek, który móg?by zainteresowa? firm? Nike? Zapoznaj si? z wytycznymi dotycz?cymi programu zg?aszania pomys?ów.

Czy mog? u?ywa? reklam, grafik, logo i znaków towarowych Nike? Nike nie jest w stanie rozpatrzy? ka?dej pro?by o zgod? na korzystanie b?d? modyfikowanie reklam, grafik, logo, znaków towarowych lub podobnych materia?ów. Pro?by, które Nike analizuje, s? jednak najcz??ciej odrzucane.

Odpowiedzialno?? za sprawdzenie, czy proponowany sposób u?ycia tych materia?ów jest zgodny z prawem, spoczywa na Tobie. Na przyk?ad niektóre u?ycia logo Nike w podr?czniku mog? zosta? uznane za ?dozwolony u?ytek”.

Czy firma Nike udziela dotacji i wsparcia?
Firma Nike d??y do wywierania pozytywnego wp?ywu na spo?eczno?ci, w których ?yjemy, pracujemy i odpoczywamy. Odwied? stron? communityimpact.nike.com i dowiedz si? wi?cej.

Jak poprosi? Nike o patronat?
Na chwil? obecn? nie przyjmujemy ofert dotycz?cych patronatu, które nie zosta?y zainicjowane przez nas.

Jak z?o?y? podanie o sta? lub prac? w Nike?
Firma Nike promuje kultur? globalnego kierownictwa i innowacyjno?ci. Je?li chcesz rozpocz?? prac? lub praktyki w firmie Nike, wy?lij swoje zg?oszenie za po?rednictwem strony jobs.nike.com.

Jak zosta? dostawc? Nike?
Je?li chcesz, aby Twoja firma do??czy?a do spo?eczno?ci dostawców Nike, skontaktuj si? z nami w celu omówienia dost?pnych mo?liwo?ci.

Jak zosta? autoryzowanym sprzedawc? Nike?
Je?li chcesz, aby Twoja firma do??czy?a do spo?eczno?ci sprzedawców Nike, skontaktuj si? z nami w celu omówienia dost?pnych mo?liwo?ci.

Jak zainwestowa? w Nike, Inc.?
Firma Nike dba o budowanie warto?ci dla swoich akcjonariuszy. Zapoznaj si? z kwartaln? analiz? zysków, zasadami ?adu korporacyjnego oraz innymi informacjami i raportami dost?pnymi na stronie investors.nike.com.

Gdzie znajd? materia?y prasowe firmy Nike?
Dane kontaktowe dla mediów, zdj?cia oraz dodatkowe materia?y mo?na znale?? na naszej stronie dla mediów.

Czy ta odpowied? by?a pomocna?
色天使久久综合网天天