Nike Free

  Nike Free

  Nike Free

  Uwolnij swoje stopy

  Technologia Nike Free uwalnia Twoje stopy, dzi?ki czemu mo?esz bez przeszkód biega? w naturalny dla siebie sposób.

  Pe?na swoboda ruchów

  Podeszwa zewn?trzna Nike Free ma laserowo wykonane elastyczne naci?cia w piance, które zmniejszaj? sztywno?? i sprawiaj?, ?e dopasowuje si? do ruchów stopy.

  Wra?enie bycia boso

  Minimalistyczny fason i cholewka z przewiewnych materia?ów to nie wszystko. Podeszwa Nike Free ma anatomiczny kszta?t, dzi?ki czemu idealnie si? dopasowuje do stopy, staj?c si? niejako przed?u?eniem Twojego cia?a.

  Doskona?a elastyczno??

  Elastyczne materia?y wykorzystane do produkcji buta powoduj?, ?e stopa mo?e si? porusza? w naturalny dla siebie sposób.

  Seria Nike Free

  Przegl?daj wszystko

  Seria Nike Free

  Przegl?daj wszystko
  Bieganie

  Bieganie

  Trening

  Trening

  Skateboarding

  Skateboarding

  Dzieci

  Dzieci

  Kulisy projektu

  Natura i nauka w s?u?bie Nike Free

  Tobie Hatfield, dyrektor ds. innowacyjno?ci produktów sportowych, i Eric Avar, wiceprezes Innovation, wykonali szereg pomiarów, aby dok?adnie pozna? zachowanie stopy podczas biegu boso. By?o to jedno z pierwszych badań tego typu, które dostarczy?o danych niezb?dnych do oficjalnego rozpocz?cia prac nad pierwsz? podeszw? Nike Free.

  Podeszwa Nike Free charakteryzuje si? takimi samymi parametrami, jakie zmierzono w laboratorium w przypadku bosej stopy – zrównowa?onym rozk?adem nacisku mi?dzy pi?t? i palcami, 33-stopniowym k?tem przy odbiciu palców oraz bardziej naturaln? pronacj?.

  Po ukończeniu badań nad bosymi stopami podczas biegu zespó? opracowa? wst?pne projekty. Cel by? jasny – uwolni? 52 mi??nie stopy.

  Podeszwa Nike Free ma podobny rozk?ad si? nacisku jak go?a stopa, znacznie bli?szy naturalnemu ni? zwyk?e buty.

  ?

  Mog? mie? ka?de buty, a biegaj? boso!

  Komentarz jednego z projektantów Nike Free, Tobiego Hatfielda, obserwuj?cego, jak elitarna dru?yna lekkoatletyczna trenuje boso.

  Skala Nike Free

  Nike Free zawsze wspomaga naturalny ruch cia?a, ale moc ?wra?enia biegu boso” ró?ni si? w zale?no?ci od modelu. Ró?nice te wyra?a skala Free. Im ni?szy numer, tym wyra?niejsze wra?enie biegania boso.

  色天使久久综合网天天