Nike Flyleather

  Nike Flyleather

  Nike Flyleather

  Co to jest Nike Flyleather?

  Technologiczny skórzany materia?, który wygl?da i zachowuje si? jak skóra naturalna oraz ma jej charakterystyczny zapach. Jest w co najmniej 50% wykonany ze skórzanych w?ókien z recyklingu, po??czonych ze sob? w innowacyjnym i przyjaznym ?rodowisku procesie wykorzystuj?cym energi? wodn?.

  Innowacyjno?? skóry naturalnej posz?a o krok dalej

  Nike Flyleather wykorzystuje skór?, która w przeciwnym razie stanowi?aby odpad procesu produkcyjnego. Materia? jest o 40% l?ejszy oraz pi?ciokrotnie bardziej odporny na ?cieranie ni? skóra licowa. Proces produkcji zmniejsza zu?ycie wody oraz emituje mniej zwi?zków w?gla ni? tradycyjne techniki produkcji wyrobów skórzanych.

  Mniej odpadów na wysypiskach

  Podczas wykorzystywania tradycyjnych technik wyrobu skórzanych butów cz??? skóry trafia do garbarni, a nast?pnie na sk?adowiska odpadów. Odzyskujemy te skórzane w?ókna, aby wyprodukowa? z nich materia?, który jest przyjazny dla ?rodowiska.

  Poznaj zalety

  Lekko??

  Lekko??

  Materia? Nike Flyleather jest o 40% l?ejszy od naturalnej skóry licowej.

  Trwa?o??

  Trwa?o??

  Nike Flyleather charakteryzuje si? pi?ciokrotnie wi?ksz? odporno?ci? na ?cieranie ni? skóra licowa.

  Przyjazny dla ?rodowiska

  Przyjazny dla ?rodowiska

  Produkcja materia?u Nike Flyleather emituje mniej zwi?zków w?gla ni? tradycyjne techniki produkcji wyrobów skórzanych.

  Kulisy projektu

  Pomys? na zaprojektowanie materia?u Nike Flyleather zrodzi? si? z potrzeby przywrócenia skórze statusu materia?u o wysokich parametrach technologicznych, który mia?a, zanim pojawi?y si? innowacyjne materia?y, takie jak technologiczna siateczka czy Flyknit. Kluczowe by?o zachowanie w?a?ciwo?ci skóry tak uwielbianych przez jej mi?o?ników – wygl?du, wygody, a nawet zapachu.

  Drug? istotn? kwesti? by?o zmniejszenie wp?ywu, jaki ma na ?rodowisko tradycyjny proces produkcji wyrobów skórzanych, który zu?ywa du?o energii i chemikaliów oraz powoduje powstawanie znacznych ilo?ci odpadów poprodukcyjnych. Postanowili?my stworzy? co? lepszego od skóry, wykorzystuj?c do tego techniki produkcji bardziej przyjazne dla ?rodowiska.

  Flyleather to najbardziej ekologiczny skórzany materia? Nike, nawet w porównaniu do skóry syntetycznej.

  Bhupesh Dua, dyrektor ds. technologii materia?ów Nike

  色天使久久综合网天天