Nike Air

  Nike Air

  Nike Air

  Nike Air

  Co to jest Nike Air?

  Technologia Nike Air – wytrzyma?a i elastyczna poduszka wype?niona skompresowanym powietrzem – zwi?ksza elastyczno?? i spr??ysto?? bez zaburzania struktury buta. Poduszki gazowe Air-Sole zachowuj? swoje kszta?ty i w?a?ciwo?ci, zapewniaj?c ochron? przed wstrz?sami, dok?adne dopasowanie i lekko??.

  Nike Air

  Poch?anianie energii

  Amortyzacja Nike Air absorbuje wstrz?sy przy ka?dym kroku i natychmiast powraca do swojej pierwotnej formy, aby chroni? cia?o. To innowacyjne rozwi?zanie pozwala ka?demu sportowcowi da? z siebie jeszcze wi?cej i zapewnia wyj?tkowy komfort.

  Nike Air

  Lekko?? i trwa?o??

  Amortyzacja Nike Air zmniejsza wag? buta, nie ograniczaj?c jego funkcjonalno?ci. Dzi?ki l?ejszym butom sportowcy trac? mniej energii podczas aktywno?ci. Potrzebuj? oni tak?e trwa?ej amortyzacji, a technologia Nike Air zapewnia odpowiednie wsparcie przez ca?y okres u?ytkowania butów.

  Kulisy projektu

  Technologia powietrzna

  Nike Air

  Zoom Air

  Naci?gni?te w?ókna s? wplecione w poduszk? gazow? Nike Air, dzi?ki czemu zwi?kszaj? spr??ysto?? amortyzacji Zoom Air. Za ka?dym razem, gdy stopa styka si? z pod?o?em, w?ókna ?ciskaj? si?, aby zamortyzowa? wstrz?s, a nast?pnie b?yskawicznie powracaj? do pierwotnego kszta?tu, umo?liwiaj?c mocne odbicie od pod?o?a. W trakcie zawodów lub treningu zawodowcy korzystaj? z technologii Zoom Air, poniewa? zapewnia szybko??, dynamiczno?? i optymaln? pr?dko??.

  Nike Air

  Max Air

  Poduszka gazowa Max Air stanowi pierwsze wizualne odwzorowanie technologii Air. Hatfield, zainspirowany surow?, awangardow? architektur? Centrum Pompidou w Pary?u, dos?ownie otworzy? okienko w podeszwie butów i w ten sposób stworzy? buty Air Max. Tym samym rozpocz?? rewolucj? w bran?y obuwniczej.

  Nike Air

  Innowacje i zrównowa?ony rozwój

  Poduszka Air pozwala nam spe?nia? nasze naj?mielsze marzenia: zapewnia stopom ka?dego sportowca niepowtarzalne uczucie st?pania w powietrzu, a jednocze?nie chroni ?rodowisko, w którym gramy i ?yjemy. Wszystkie podeszwy Air s? w co najmniej 50% wykonane z materia?ów pochodz?cych z recyklingu, a do ich wyprodukowania u?ywa si? energii w 100% pochodz?cej ze ?róde? odnawialnych. Lekko?? dla stóp bez obci??ania ?rodowiska.

  Wybierz swoj? podeszw? Air

  Przegl?daj wszystko
  Nike Air

  Bieganie

  Nike Air

  Sportswear

  Nike Air

  Koszykówka

  Nike Air

  Trening

  Wybierz swoj? podeszw? Air

  Nike Air

  Bieganie

  Nike Air

  Sportswear

  Nike Air

  Koszykówka

  Nike Air

  Trening

  色天使久久综合网天天